Handelsbetingelser

 

Generelle standardbetingelser for Multi:IT A/S, version 01.03.2019

Gælder erhverv og private 

1.             Multi:IT A/S

Multi:IT A/S er et IT- og konsulenthus som leverer software og konsulentydelser indenfor bl.a.  transportbranchen.

2.             Anvendelse

Følgende standardbetingelser gælder for samarbejdet mellem Køber og Multi:IT A/S medmindre andet er aftalt skriftligt.

3.             Fakturering og betaling

Autotracking abonnement begynder ved afsendelsen med aktivt simkort.

Autotracking abonnementer til faktureres 6 måneder forud.

Forsikrings autotracking abonnement faktureres 12 måneder forud.

Faktura vil blive sendt pr. mail til kunde med betalingsbetingelse 14 dage netto. Ved udebleven betaling tilskrives renter af vores tilgodehavende med procesrente (Nationalbankens udlånsrente +8 % p.a.). Renter beregnes fra forfaldsdatoen. Renter og rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

Fakturering af abonnement sker automatisk, og ny faktura fremsendes i forbindelse med udløb af igangværende periode for den næstkommende periode.

Ved udebleven betaling i mere end 30 dage fra forfaldsdato, kan Multi:IT A/S lukke adgang til abonnementsprodukter eller helt ophøre abonnementsaftalen. Men dette fritager ikke Kunden for betaling af fremsendte faktura.

 

4.             Priser

Multi:IT A/S kan regulere den aftalte pris årligt pr. 1. januar efter nettoprisindeks (basisår januar 2015 = 100) med udviklingen i indeks fra 1. januar året før. Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms.

Priserne er baseret på levering inden for normal arbejdstid, som er mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00, fredag kl. 8.00 – 15.00. Ved levering uden for normal arbejdstid afregnes timerne i henhold til følgende: 1-3 timer efter normal arbejdstid afregnes med en timepris på +50%. Efterfølgende timer, inklusive lørdag, søndag og helligdage, afregnes med en timepris på +100%. Der tages forbehold for ændring af normal åbningstid i ferieperioder.

Åbningstider for support er kl. 8.00 – 16.00 mandag til fredag.

 

5.             Transportomkostning

Alle priser er ekskl. moms, levering. Ved kunde besøg afregnes kilometer efter statens takster p.t. 3,51 pr. km samt evt. øvrige rejseomkostninger.  Standard timepris kr. 1.140,-. Timepris for kørsel afregnes til kr. 570,- pr. time.

 

6.             Varighed og opsigelse

Abonnementet skal løbe min. 6 måneder. Herefter kan abonnementet opsiges med en måneds varsel til en periodes udløb. Opsigelsen skal sendes skriftlig til info@multi-it.dk

 

7.             Multi:IT A/S ansvar

Multi:IT A/S er kun ansvarlig for egne ydelser og handlinger. Multi:IT A/S er ikke ansvarlig for forhold, der er relateret til 3. part og/eller kunden.

Multi:IT A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes Multi:ITs forhold.

Hvis der kan påvises og dokumenteres et direkte tab, som skyldes Multi:IT A/S, kan Multi:IT A/S ifaldes en bod, hvis denne godkender dokumentationen. Et eventuelt bodsbeløb beregnes af leverancevederlaget (licenser medregnes ikke heri) og kan maksimalt udgøre 5% af dette.

 

Multi:IT er ikke ansvarlig for

(a) Kundens misligholdelse

(b) Kundens uforsvarlige adfærd

(c) forhold der kan henføres til Kundens øvrige samarbejdspartnere

(d) forhold der kan henføres til tredjemand for hvem, Multi:IT ikke er ansvarlig,

(e) Mangler og uhensigtsmæssigheder, der kan henføres til Kundens Materiel,

      Kundens programmel eller ydelser leveret af tredjemand,

(i)  Multi:IT kan ikke gøres ansvarlig for brug af Autotracking i forhold til f.eks.

      opgørelse til SKAT med kilometerregnskab.

(j)  Multi:it kan ikke gøres ansvarlig for brug af Autotracking i forbindelse med    

      forsikringstracking i tilfælde af bilens forsvinden eller andet.

 

8.             Underleverandør/3. parts ansvar

Hvis ydelser helt eller delvist består af levering af software (eller andre ydelser og produkter) gennem Multi:IT A/S fra 3. part/underleverandør, vil sådanne ydelser være omfattet af de betingelser, der er gældende for den omhandlende 3. parts leverancer. Ydelserne vil dermed bl.a. være omfattet af de garantier, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser, som den omhandlende 3. part stiller.

Multi:IT A/S er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i sådanne ydelser, og giver ikke nogen form for garanti eller refusion for disse ydelser fra 3. part (herunder fra leverandører af software, f.eks. Microsoft).

 

9.             Tavshedspligt

Parterne er omfattet af markedsføringslovens § 19. Multi:IT A/S har tavshedspligt om alle informationer, som Multi:IT A/S måtte komme i besiddelse af om kunden. Multi:IT A/S skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger det aftalte.

 

10.      Databeskyttelse

Begge parter garanterer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger.

 

11.      Force Majeure

Til force majeure henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelser, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, myndighedernes foranstaltninger, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, tyveri, hærværk eller andre hændelser, hvor Multi:IT A/S bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser. Ved force majeure er Multi:IT A/S berettiget til at udskyde eller annullere sine ydelser.

 

12.      Tvister

Enhver uoverensstemmelse vedrørende aftalen, dens fortolkning eller udfyldning skal afgøres ved retten i Kolding.